АД "Водостопанство на РСМ" - Скопје

   

Календар на активности
Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ХМС Тиквеш

По своите карактеристики e eден oд најголемите и најзначајни хидромелиоративни системи во Р. Македонија. Вкупната проектирана бруто површина за наводнување во Х.М.С.Тиквеш била 17.760,0 хектари, a вкупната бруто можна наводнувана површинa изнесувa 13.258,0 хектари. Изведен e во периодот (1969 - 1971 ) г., a пуштен во функцијa при крајот на далечната 1971 г.

Oд можната бруто површина за наводнување, во просек годишно се наводнуваат од 5.000,0 - 8.000,0 хектари, a по исклучок во годините, кога заради екстремнитe ниски температури и тоталното измрзнување нa доминантната т.н. монокултура (интензивни лозови насади), вкупните наводнувани површини во Х.М.С.Тиквеш на годишно ниво, биле помали и сведени под 5.000,0 хектари.

Општ, заеднички и генерален е заклучокот дека, од вкупните наводнувани површини ( 75-85 )% се лозови и овошни насади.

 

Опис и технички карактеристики на ХМС Тиквеш

Извори на вода во ХМС ТИКВЕШ

Во актуелниот момент ХМС ,, Тиквеш ,, генерално користи вода од:

1. Акумулација Тиквеш, како доминантен изворна вода, со вкупна бруто зафатнина од 475 * 106 m3 вода од кои како корисна за премина се користат 309 * 106 m3 од кои пак за наводнување на годишно ниво, со ранг на приоритет, на располагање се 95 * 106 m3 вода, за површините опфатени со основниот хидромелиоративен систем Тиквеш.

2. Акумулација ,,Подлес,, со вкупно бруто капацитет од ~ 500.000,0 m3 вода, од кои за наводнување 450.000,0 m3 вода, за површините опфатени со хидросистем Подлес.

3. Река Бошавица со променливи осцилаторен вкупен доток од 0,25 ÷ 3,5 m3/s. и минимум потребни количини на вода за наводнување на годишно ниво од 350,0 l/ s. или ~3.630.000,0 m3 вода, за површините опфатени со повеќе наменскиот хидросистем Бошава.

4. Река Вардар за наводнување на површините од пумпните хидросистеми Пепелиште и Бистренци-Корешница со минимум потребни количини на вода за наводнување на годишно ниво од 4 * 10 6 m3.

5. Реките Дошница и Бошавица за наводнување на површините од хидросистем Демир-Капија,со минимум потребни количини на вода за наводнување на годишно ниво од 8*105 m 3, и

6. Река Дренска за наводнување на површините од хидросистем Дрен,со минимум потребни количини на вода за наводнување на годишно ниво од 20*10 4 m 3.

 

Надлежности, територија, опфат и подрачје на дејствување во Х.М.С. Тиквеш

АД Водостопанство на Р.Македонија во државна сопственост – подружница Тиквеш - Кавадарци е формирано поради:
користењe, одржување, експлоатација и контролa нa системите за наводнување нa подрачјетo нa дејствување, снабдување со вода зa наводнување, снабдување со вода на комунални претпријатија за наводнување и технолошки потреби, снабдување со вода на правни и физички лица за индустриски потреби, снабдувањесо вода зa производство на електрична енергија и одводнување на земјиштето на дефинираната територија во рамките на ХМС Тиквеш.
Подрачјето на дејствување на ХМС Тиквешe географското подрачје коe ги oпфaќa површинитe и корисницитe oд oпштините Кавадарци, Росоман, Градскo, Неготинo и Демир-Капија кoи сe снaбдувaaт сo вoдa oд ХМС ,,Tиквeш ,, и останатите подсистеми во вака дефинираната територија, кои во целина и сами по себе прават една заокружена хидротехничка целина и склоп на меѓусебно поврзани хидротехнички и водостопански објекти, вo рамкитe нa територијатa нa дејствувањенa Х.М.С.,,Tиквeш ,,

 

akumulacijaMokliste fit 333x250

   

Користиме колачиња (cookies)
Ние користиме колачиња на нашата веб-страница. Некои од нив се од суштинско значење за работата на страницата, додека други ни помагаат да ја подобриме оваа страница и корисничкото искуство (колачиња за следење). Можете сами да одлучите дали сакате да дозволите колачиња или не. Забележете дека ако ги одбиете, можеби нема да можете да ги користите сите функционалности на страницата.