АД "Водостопанство на РСМ" - Скопје

   

Календар на активности
Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Подружница Јужен Вардар – Гевгелија

Краток опис на дејноста на хидросистем на АД Водостопанство Подружница Јужен Вардар Гевгелија

Подрачјето на дејствување на АД Водостопанствона РМ, Подружница Јужен Вардар Гевгелија е географско подрачје кое опфаЌа површини и корисници од општините: Гевгелија, Богданци и Валандово.
Во Водостопанство Јужен Вардар Гевгелија основна дејност е наводнувањето, а истото се спроведува согласно годишниот план за одржување и експлатација на хидромелиоративнитесистеми.

 

Наводнувањето во Водостопанство Јужен Вардар Гевгелија е организирано преку хидромелиоративните системи и тоа:
1. ХМС Конскарека
2. ХМС Паљурци
3. ХМС Валандово

 

Водата за наводнување се обезбедува од повеќе извори:
- природни водотеци: Конска река
- со зафаќање на водите од реката Вардар со пумпање.
- акумулација: Паљурци.

 

ХМС Гевгелиско Поле

Овој ХМС е предвиден водата за наводнување да се обезбедува од повеќе извори:
- природни водотеци со зафаќање преку тиролски зафат, а потоа преку отворени и земјени канали се доведува до површините за наводнување.
- со зафаќање на водите од реката Вардар со пумпање.
- малите акумулации: Богородица, Топлик, Топлик Дос.

Во моментот наводнувањето се обавува единствено преку ХМС Конска река 1 изграден 1958 год.со зафаќање на водата од Конска река преку тиролски зафат Сифулајка и по гравитационен пат се влива во доводен и отука во главниот канал со капацитет од 330 л/сек.

 

 

ХМС Паљурци

Во склоп на ХМС Паљурци се браната Паљурци година на изградба 1977 год. со вкупен волумен на акумулацијата од 3 500 000 м3 на реката Луда Мара и подземна мрежа за наводнување од различни профили и материјали на цефковод за околу 850 ха површина која реално не е можно да се наводнува. Резервна акумулација Чинарли е нефункционална од 2004 год.

 

 

Овој ХМС наводнува површина во атарот на Богданци, Стојаково и Ѓавото.

 

ХМС Удово-Валандовско Поле

Извориште на вода за наводнување на овој ХМС е р. Вардар. За таа цел е изграден зафат од каде преку доводен покриен канал од 300м, водата се носи до пумпна станица Удово. Водата од пумпната станица се пумпа во главниот бетонски канал со должина 10км и капацитетод 2500л/с.

 

 

Во состав на ХМС Удово-Валандовско поле се следните објекти:
-зафатен објект со доводен покриен каналод 300м
-главна ПС Удово
-главен бетонски каналод 10 км
-8 секундарни пумпни станици
-разводна и делнична мрежа од 181 км

Во зависност од начинот на доведување на водата ХМС Удово-Валандовско поле е поделен од три подсистеми:

-Подсистем Удово 1
-Подсистем Удово 2
-Подсистем Валандовско поле

-Подсистем Аразлика
-Подсистем Чапарица

 

   

Користиме колачиња (cookies)
Ние користиме колачиња на нашата веб-страница. Некои од нив се од суштинско значење за работата на страницата, додека други ни помагаат да ја подобриме оваа страница и корисничкото искуство (колачиња за следење). Можете сами да одлучите дали сакате да дозволите колачиња или не. Забележете дека ако ги одбиете, можеби нема да можете да ги користите сите функционалности на страницата.