АД "Водостопанство на РСМ" - Скопје

   

Календар на активности
Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Подружница „Тиквеш“-Кавадарци се’ уште врши дистрибуција и испорака на вода за наводнување и останати потреби низ отворената каналска мрежа и деталната подземна цевна мрежа од ХМС „Тиквеш“. Се интензивираат работите на проектот за санација на Пумпна станица „Марена“ во вредност од 60.330.000,00 денари. Паралелно со наводнувањето се вршат неопходните активности за одржување и тековна поправка на дефектите кои се јавуваат на секундарната подземна мрежа. Се работеше и на бетонирање на оштетени кампади на Довод „Моклиште-Ваташа“ при ХС „Бошава“

Се работи и на евидентирање на наводнети и ненаводнети површини.

Повеќе...

Вработените во Подружница Битолско Поле – Битола во периодот од 20.09.2023 до 29.09.2023 година извршија чистење на XIII-одводен канал во должина од 950 метри како и чистење на одводен канал во близина на с.Змирнево покрај регионалниот пат Битола-Демир Хисар во вкупна должина од 660 метри.

Picture3Picture4

Picture1

АД „Водостопанство на РСМ“ – Скопје, Подружница Брегалница-Кочани, заедно со еколошкото друштво „Здравец“ од Македонска Каменица во наредниот период ќе реализираат партнерски проект за чистење на акумулацијата Калиманци од пластичен и тврд отпад.
На работен состанок кој се одржа на 21 септември во просториите на општина Македонска Каменица, а на кој покрај градоначалниците од Македонска Каменица, Берово и Пехчево, присуствуваа и претставници од граѓанскиот сектор и од стопански субјекти, беше формиран Координативен одбор за спроведување на активностите. 

Повеќе...

Подружница ,,Свети Николе’’ – Свети Николе во периодот на месец јули и август продолжи со тековните активности, односно со дистрибуција и регулирање на водата за наводнување. Се работеше и на санација на дефектите кои тековно се појавија, на почетокот на месец јули се изврши ископ на цевки со машина багер во атарот на селата Врсаково, Мустафино и вадење на истите. Во атарот на Свети Николе се изврши демонтажа и монтажа на цевка 250Ц, демонтажа и обработка на три цевки Ф300 за КО Мустафино и монтажа на истите. Во КО Пеширово се изврши ископ на три цевки со машина багер, обработка на АЦЦ цевки и нивна монтажа, заварување на PGS 250C.
Дел од вработените вршеа чистење на хидрантски глави и испустен вентил. Се изврши обработка на цевки 250Ц и 300Ц за КО Црнилиште, демонтажа и монтажа на АЦЦ 300Ц за КО Мустафино како и заварување на PGS 250 C во с.Пеширово. Бетонирање на цевковод во с. Мустафино. И во месец август се продолжи со теренски активности, поправка на цевки во с.Пеширово, замена на хидрански глави во с. Сарамзалино, чистење на хидрански глави во атарот на селата Врсаково, Мустафино, Ерџелија, Аџиматово, Црнилиште, Балван и Три Чешми поправка на воздушен вентил на RC 11 Сарамзалино и монтажа на истиот, демонтажа на шибер вентил...
Вработените од Подружница Свети Николе вршат евидентирање на наводнуваната површина, евидентирањето на наводнуваната површина продолжува и во текот на наредните месеци.
Во прилог фотографии од работа на терен:

Вработените во Подружница Битолско Поле – Битола во периодот од 01.08 до 24.08.2023 година извршија чистење на XIII-одводен канал, чистење на одводен канал во близина на с.Кравари, чистење на одводен канал во близина на РЕК-Новаци и чистење на одводен канал во близина на с.Горно Оризари-Затворот. Во тој период е исчистена одводна каналска мрежа во должина од 4050 метри.
Во прилог се фотографии од работата на терен.

Фотографија за време на чистењето на XIII-одводен канал 

Picture1

Повеќе...

Вработените во Подружница ,,Радовишко Поле’’- Радовиш во периодот од 14.08.2023 година до 01.09.2023 година склучуваа договори со правни и физички лица, прочистување на решетки и отпушување на хидранти.

Во извештајниот период вработените излегоа на терен и извршија машинско чистење на Ормански поток на отворената каналска мрежа во Општина Берово од нанос и тревна вегетација во соработка со Општина Берово. Потоа се изврши чистење на коритото на река Брегалница кај манастирот Света Богородица каде беа извадени корења од дрвја кои беа донесени со ланските поплави. Во Среда и Четврток односно на 16 и 17.08.2023 година се изврши чистење на вегетацијата околу круната на браната на Беровско езеро каде потоа се направија мерење на браната односно Оскултација на браната. Потоа се изврши рачна санација на бентовите, зафатите на река Брегалница во село Разловци и река Желевица во село Трботивиште кои беа оштетени од последните врнежи од дожд. Истовремено Вработените пополнуваа договори за наводнување за сезона 2023 година и издаваа испратници за песок при регулација на речно корито на река Брегалница Општина Делчево.
Во периодот од 24-29.08.2023 година вработените работеа на санација на бентот (зафатот на река Брегалница) на каналот на Горно Поле во с. Разловци.

Прилог Слики :

Повеќе...

Во периодот од 14-25.08.2023 година вработените во Подружница Црн Дрим – Охрид вршеа редовно одржување на каналската мрежа и зафатите, санирање на дефеци и припуштање на поголема количина вода, испорака и дистрибуција на вода за наводнување, евидентирање и ажурирање на наводнуваните површини, во Кичевско, Охрид и Дебарца.
Санирање на дефект, замена на стар кородиран шибер, во ајројца, кај КСС, Кичевско поле

Picture1Picture2

Повеќе...

-На ден 11.08.2023 настанат е дефект на Главен цевковод - десна падина АЦЦ Ф 900, извршена е санација и истиот е ставен во употреба.

-Во периодот до 17.08.2023 се работеше на поправка на дефекти на каналите 17,18,30,33 и 36

 

 

 

Вработените во Подружница ,,Радовишко Поле’’- Радовиш во периодот од 26.07.2023 година до 07.08.2023 година се соочија со поголеми проблеми на терен поради запушување на хидранти по деталната каналска мрежа за наводнување.
Во прилог фотографии од:
- Преместување на вода од Акумулациите Конче 1 и Конче 3 и
- Отпушување на заглавени хидранти по деталната каналска мрежа за наводнување.

Во периодот од 24-28.07.2023 година вработените во Подружница Црн Дрим-Охрид продолжија со редовно одржување на каналската мрежа и зафатите, санирање на дефеци и пуштање на поголема количина вода и дистрибуција на вода за наводнување .
Санација на заглавени шибери во Кичевско Поле

Повеќе...

Подружница „Тиквеш“ врши дистрибуција и испорака на вода за наводнување и останати потреби низ отворената каналска мрежа и деталната подземна цевна мрежа од ХМС „Тиквеш“. На 01.08.2023 се започна со дистрибуција на вода за наводнување и во Левиот Магистрален Канал, откако беше извршена санација на хаварисаниот дел од сифон Макарија. Заради големата побарувачка на вода, во овој дел наводнувањето се извршува со спроведување на рестриктивни мерки.

Паралелно со наводнувањето се вршат неопходните активности за одржување и тековна поправка на дефектите кои се јавуваат на секундарната подземна мрежа.

-Пуштена водата во Лев Магистрален Канал низ сифон Макарија

-Санација на дефекти на секундарната подземна цевна мрежа

На ден 24.07.2023 извршена е замена на хидрант со нов на канал Л14 од ХС „Турија“.

            На ден 25.07.2023 извршено е црпење на вода и привремено санирање на скршен ПГС на канал Л14.

            На ден 26.07.2023 извршена е поправка на затварач на канал Л14 од ХС „Турија“.

            На ден 27.07.2023 извршено е машинско чистење од вегетација на ГК „Турија“. Поради полн цевковод нема услови за проверка на дефектот на канал К2 од ХС „Водоча“.

            На ден 28.07.2023 извршено е монтирање на фланша на хидрант на канал К2 од ХС „Водоча“.

            На ден 31.07.2023 извршен е машински и рачен ископ за санирање на електрофузионен вар со две адаптер фланши на РЕ цевка Ф160 на ХС „Маркова река“.

12


Рачно чистење на дел од Главниот канал Здуње-Пирок, во населба Малеарди каде што имаше целосно запушување, со што сега каналот е 100% функционален 

Повеќе...

Вработените во Подружница Битолско Поле – Битола во периодот од 17.07 до 21.07.2023 година извршија чистење на XIII-одводен канал, како и чистење на одводен канал во близина на с.Драгожани и чистење на одводен канал во близина на с.Жабени покрај железничката пруга. Во тој период беше исчистена одводна каналска мрежа во должина од 1450 метри.
Во периодот од 24.07 до 27.07.2023 година се продолжи со чистење на XIII-одводен канал, чистење на одводен канал во близина на с.Бистрица и чистење на одводен канал во близина на с.Жабени покрај железничката пруга. За тој период беа исчистени дополнителни 350 метри одводна каналска мрежа.

Фотографии за време на чистењето на XIII-одводен канал 

Picture3Picture4

Повеќе...

Вработените во Подружница ,,Радовишко Поле’’- Радовиш во периодот од 10.07.2023 година до 25.07.2023 година продолжија со тековни активности на деталната каналска мрежа за наводнување. 


Picture1Picture2

Повеќе...

Во периодот од 17-24.07.2023 година вработените во Подружница Црн Дрим – Охрид вршеа редовно одржување на каналската мрежа и зафатите, пуштање на поголема количина вода и дистрибуција на вода за наводнување .
Општина Дебарца, с. Мешеишта, река Сатеска
Рачно затварање на пробиените делови на три позиции на браната на зафатот Гашоска 

Picture1Picture2

Повеќе...

Во перодот од 17.07.2023 година до 24.07.2023 година вработените во АД „Водостопанство на РСМ“ – Скопје, Подружница Берово-Берово извршија рачно чистење на отворената каналска мрежа во с. Тработивиште Општина Делчево од нанос и тревна вегетација, односно се работеше на санација на бентот (зафатот на река Брегалница) на каналот на Горно Поле во с. Разловци, како и на чистење на каналот Балија во село Трботивиште од тревна вегетација. Истовремено беше пуштена вода и во двата канала.

На ден 17.07.2023 година извршен е машински и рачен ископ и монтирање на адаптер спојка со фиксери Ф500 за санирање на електрофузионен вар на ГК од ХС „Маркова река“.
На ден 19.07.2023 година извршена е поправка на затварач и фланширање на хидрант на канал Л14 од ХС „Турија“.
На ден 20.07.2023 година извршено е заварување на скршен ПГС на канал Л14 од ХС „Турија“.

74 23 174 23 2

Во периодот од 10-21.07.2023 година дојде го големо запушување на Главниот канал ,,Здуње-Пирок’’, во населба Малеарди ,градско подрачје на Општина Гостивар,кој канал е отворен и покриен со бетонски плочи.
Запушувањето беше предизвикано од страна на граѓаните кои живеат во тој дел, кои што го затрупале со секаков крупен отпад. Скоро цела седмица екипа на вработени од подружницата со сите распололоживите средства се обидуваа да го лоцираат местото на запушувањето, при што беа принудени да ги вадат бетонските плочи. При отпушувањето, на помош пристигнаа и земјоделците-водокорисници, кои несебично помагаа и материјално и со личен труд.
Каналот е во голем дел отпушен и е пуштена вода на Главниот зафат со вкупен капацитет до 40%, поради претпазливост да не дојде до повторно запушување.
После повеќедневната интервенција, бетонските плочи се вратени во првобитна состојба, но еден дел се’ уште ќе остане отворен додека целосно не се реши запушувањето.

-Покривање на бразда со бетонска плоча, поради потреба од проширување на патот, за непречен сообраќај во тој дел.

-Машинско отварање и чистење на главна бразда наменета за наводнување на земјоделски површини во атарот на село Чајле, на излезот од Гостивар.

-Машинско чистење на Главниот канал ,,Здуње-Пирок’’, што поминува низ граското подрачје и каде што постојано се загадува и затрупува.

-Вадење и чистење на запушена цевка и повторно враќање во првобитна состојба, во населба Малеарди.

-Редовен инспекциски теренски надзор од страна на Државен инспектор за животна средина.

-Локација-Зафат за ХМС Бањичко поле, во село Вруток и зафат на Главниот канал,,Здуње-Пирок’’, во село Здуње.

-Машинско чистење и отварање на бразда во атарот на село Тумчевиште.

 

Во наведениот период од страна на вработените во Подружница Црн Дрим-Охрид се вршеше редовно одржување на каналската мрежа и зафатите, пуштање на поголема количина вода и дистрибуција на вода за наводнување.
С.Косел, општина Охрид
Рачно зафаќање и пуштање на поголема количина на вода, на примитивен зафат на Коселска река в село, за Рвеник. 

Picture1Picture2Picture3Picture4

Повеќе...

-Дефект на канал 30 над пруга ,пукната цевка ,сменет UK-S и парче цевка

-Настанати се дефекти на каналите 9 ,10 ,12 и 18 ставени се UK-S и парчиња цевки

-Санација на дефект во с.Браилово

-Во с. Мажучиште на канал 40 пукната азбесна цевка Ф 150,заменета со нова и замена на шибо спојка

-Се работеше и на дефект во с.Коњари на канал 36

 

Во перодот од 10.07.2023 година до 17.07.2023 година вработените во АД „Водостопанство на РСМ“-Скопје, Подружница Берово-Берово извршија рачно чистење на отворената каналска мрежа во с. Тработивиште, Општина Делчево од нанос и тревна вегетација. Исто така беше извршена санација на Бентот Балија и на селски јаз на река Желевица с. Тработивиште, а се изврши и дополнително санирање на зафатот на Дуњски Јаз. Во наведениот период вработените рачно ја чистеа и отворена каналска мрежа на Горно Поле во с. Разловци.

Редовно одржување на каналската мрежа за наводнување, санирање на дефекти, како и испорака и дистрибуција на вода засега во помал обем.
Општина Кичево
Времено решавање на проблемот-дефект на цевковод во Кичевско поле м.в. Ајројца (за време на викенд-сабота и недела). 

Picture1Picture2

Повеќе...

Во перодот од 03.07.2023 година до 10.07.2023 година вработените во АД „Водостопанство на РСМ“ – Скопје, Подружница Берово-Берово извршија рачно чистење на отворената каналска мрежа во с. Тработивиште, општина Делчево, од нанос и тревна вегетација. Исто така беше направено и дополнително санирање на зафатот за Селски Јаз за зафаќање на вода од река Желевица. Во наведениот период се започна и со рачно чистење на отворена каналска мрежа на Горно Поле во с. Разловци.

Главниот извршен директор на АД "Водостопанство на РСМ"-Скопје, денес, 14.06.2023 година, изврши инспекциски надзор над работата за санација на сифонот "Макарија" и при тоа констатираше дека 90% од работата е завршена и истата ќе се стави во употреба пред определениот рок.

 

Вработените во Подружница ,,Радовишко Поле’’- Радовиш во периодот од 03.07.2023 година до 10.07.2023 година продолжија со тековни активности на деталната каналска мрежа за наводнување.

Бетонирање на отворен канал на десна страна

Санација на избиен шибер од RV1/DV1

Повеќе...

-Сечење и рачно чистење на паднати дрвја во дел од ХМС Бањичко поле, во атарот на село Мердита

-Машинско чистење на Средниот канал Плинара-Врапчиште, во населба Млаки, општина Гостивар.

-Санација на дел од Бањичкиот систем , во атарот на село Мердита, поточно подигнување на паднатите и рушени бетонски плочи од каналот, и нивно враќање во првобитна положба со помош на потпирачи и дрва.

-Санацијата се изведуваше и рачно и со помош на багер.

-Поставување на цевка во кракот т.н Ајдучка бразда, во населба Млаки, општина Гостивар

Вработените во Подружница Битолско Поле – Битола во периодот од 03.07 до 07.07.2023 година извршија чистење на XIII-одводен канал, како и чистење на одводен канал во близина на с.Бистрица. Вкупно беше исчистена одводна каналска мрежа во должина од 2150 метри.
Во прилог се фотографии од работата на терен.

Фотографии за време на чистењето на XIII-одводен канал

Picture1Picture2Picture3

Повеќе...

По големиот дефект кој се случи на сифонот Макарија, дел од хидромелиоративниот систем Тиквеш, интензивно и со полна пареа се работи на санација на истиот. Веќе во текот на наредната недела ќе протече вода низ цевководот, при што земјоделците во Росоман и Градско ќе можат непречено да ги наводнуваат своите површини.
Како што и претходно објавивме, граѓаните може да бидат спокојни, вода за наводнување ќе има.

Вработените во Подружница ,,Радовишко Поле’’- Радовиш во периодот од 26.06.2023 година до 30.06.2023 година завршија со полнење на линиите на деталната каналска мрежа за наводнување и продолжија со тековни активности на терен.

Picture1Picture2

Повеќе...

Во наведениот период од страна на вработените во Подружницата Црн Дрим, се изведуваа редовните активности на одржување на каналската мрежа за наводнување: рачно чистење, косење на повторно затревените бразди, чистење на цевки на прелази кои брзо се полнат со нанос од обилните дождови, санирање на дефекти кои тековно се јавуваат како и контрола на зафатите и чистење на решетките во Другово, Кичево. На 28.06.2023 исто се направи контрола и читање на котата на акумулацијата Слатино, Дебарца.
Акумулација Слатино, Дебарца- контрола на котата на езерото 

Picture1Picture2

Повеќе...

Во перодот од 26.06.2023 година до 03.07.2023 година вработените во АД Водостопанство на РСМ-Скопје, Подружница Берово-Берово продолжија со рачно чистење на отворената каналска мрежа во с. Тработивиште Општина Делчево од нанос и тревна вегетација, а исто така направија и санирање на зафатот за Селски Јаз. Односно, беше ичистен „Селски Јаз“ во должина од 2000 метри и во него беше пуштена вода за наводнување .

Вработените во Подружница Битолско Поле – Битола во периодот од 26.06 до 30.06.2023 година продолжија со чистење на XIII-одводен канал од пумпите покрај вливот со река Црна. Вкупно е исчистена одводна каналска мрежа во должина од 600 метри.

Во прилог се фотографии од работата на терен.

Фотографии за време на чистењето на XIII-одводен канал од пумпите покрај вливот со река Црна

Во изминатиот период се работеше на монтажа на вентили и санација на дефекти ,во
прилог фотографии од истите.

На канал 31 пукната цевка Ф160

Дефект на канал 30 ,пукната цевка Ф 160

Сменет шибер на крак од канал 28

Поправка на дефект на главниот 28 канал

 

На ден 19.06.2023 извршен е машински ископ за утврдување на дефект на доводен цевковод ПЕ Ф500 од ХС „Маркова река“, пукнат електрофазионер вар на цевка. Извршено е затварање на саниран дефект на канал Л28, како и транспорт на багер на канал Л29 за откривање на затрупани хидранти и нивно функционирање.
На ден 21.06.2023 извршено е фланширање на хидранти 4 бр. на канал Л29 од ХС „Турија“.
На ден 22.06.2023 извршено е празнење на вода од ГК Турија за замена на цевка Ф800.
На ден 23.06.2023 извршен е машински ископ за замена на пукната цевка Ф800 на ГК Турија со нова.

12

Ископ на 1 – ва грана каде е извршено демонтирање и монтирање на азбестна цевка DN 250 канал 8.
Исто така е направен и ископ на 4 – та грана на канал 7 каде е извршено демонтирање и монтирање на азбестна цевка DN 175 и каналот е пуштен во функција.

-Рачно чистење на Главниот канал ,,Здуње-Пирок “, на Зафатот кај Средниот канал ,,Плинара-Врапчиште”

-Секојдневно рачно чистење на Галатската и Добридолската таложница, кои постојано се натрупани со ѓубре, смет и отпадоци,настанати од страна на жителите.

-Подмачкување со машинско уље на зафатните врати, за припрема на престојната сезона за наводнување.

-Рачно чистење на Главниот канал ,,Здуње-Пирок’’, во атарот на село Врапчиште, О. Врапчиште

-Рачно чистење на Главниот канал ,,Здуње-Пирок’’ од комунален отпад, во градското подрачје

-Рачно чистење на дел од Главниот канал, во близина на патарината, на излезот од градот Гостивар, каде што беше искршен мостот и искршениот дел беше спуштен скоро до дното на каналот , при што веднаш реагиравме, за да не дојде до запушување на тој дел од каналот. Сопственикот по наше барање изврши санација на истиот.

Вработените во Подружница Битолско Поле – Битола во периодот од 19.06 до 23.06.2023 година извршија чистење на бетонираниот дел на X-канал околу Општина Новаци, товарење на материјалот од коритото во камион. Вкупно беше исчистена каналска мрежа во должина од 150 метри.

Фотографии за време на чистењето на бетонираниот дел на X-канал околу Општина Новаци и товарење на материјалот од коритото во камион

 

Вработените во Подружница ,,Радовишко Поле’’- Радовиш во периодот од 19.06.2023 година до 23.06.2023 година продолжија со полнење на линиите на деталната каналска мрежа за наводнување, прочистување на отворениот канал за наводнување и прочистување на главни затварачи.

Picture1Picture2

Чистење на главен затварач на RV3

Повеќе...

Подружница ,,Свети Николе’’ – Свети Николе во периодот од 19 -23.06.2023 година продолжи со припрема за санирање на дефекти, како и чистење на хидрански глави во КО Врсаково и КО Мустафино. Со машина багер се изврши ископ на цевки во атарот на селата Амзабегово и Црнилиште. Демонтажа и монтажа на цевки 250C, 300C, муф 300C во КО Црнилиште. Бетонирање на цевки во КО Врсаково.
Во КО Ерџелија се изврши ископ на цевки на РЦ 4 и РЦ 7, во Чардаклија се изврши монтажа на воздушен вентил Ф 60. Во атарот на село Три Чешми наполнет е компензационениот базен.
Вработените од Подружница Свети Николе продолжија со редовни контроли на вода во Брана Мавровица како и евидентирање на наводнуваната површина.

Во перодот од 19.06.2023 година до 26.06.2023 година вработените во АД „Водостопанство на РСМ“ – Скопје, Подружница Берово-Берово извршија рачно чистење на отворената каналска мрежа во с. Тработивиште, Општина Делчево од нанос и тревна вегетација. Исто така се изврши и санирање на зафатот на река Желевица за Дунски Јаз. Односно беше исчистен Дунски Јаз во должина од 1000 метри и во него беше пуштена вода за наводнување со што и официјално започна сезоната за наводнување во тој регион. Исто така вработените учествуваа во справувањето со поплавите кои ја зафатија Општина Берово после обилните врнежи од дожд.

Во перодот од 19.06.2023 година до 26.06.2023 година вработените во АД „Водостопанство на РСМ“ – Скопје, Подружница Берово-Берово извршија рачно чистење на отворената каналска мрежа во с. Тработивиште, Општина Делчево од нанос и тревна вегетација. Исто така се изврши и санирање на зафатот на река Желевица за Дунски Јаз. Односно беше исчистен Дунски Јаз во должина од 1000 метри и во него беше пуштена вода за наводнување со што и официјално започна сезоната за наводнување во тој регион. Исто така вработените учествуваа во справувањето со поплавите кои ја зафатија Општина Берово после обилните врнежи од дожд.

Во периодот од 12-23.06.2023 година наводнувањето се одвива во помал обем поради обилните врнежи, а од страна на вработените во Подружницата Црн Дрим, се преземаа разни активности: рачно чистење на повторно затревените бразди, чистење на цевки на прелази кои брзо се полнат со нанос од обилните дождови, санирање на дефекти кои тековно се јавуваат како и контрола на зафатите и чистење на решетките во Другово, Кичево.  

Вработените во АД Водостопанство на РСМ – Скопје, Подружница-Брегалница - Кочани во периодот од 15.06.2023 продолжија со извршување на следниве активности:

-Крпње на каналетки и чистење на вади во КО Спанчево и КО Соколарци
-Чистење на решетки во КО Јакимово

На ден 12.06.2023 година извршено е машински и рачен ископ за заварување на скршен ПГС Ф250 на канал Л13 од ХС „Турија“;
На ден 13.06.2023 година извршено е машински и рачен ископ за утврдување на дефект на канал Л27 од ХС „Турија“ – пукната цевка Ф300;
На ден 14.06.2023 година извршено е монтирање на репарациона спојка Ф300 за санација на пукната цевка на канал Л27 од ХС „Турија“;
Заменет е хидрант Ф125 на канал Л28 од ХС „Турија“;
На ден 15.06.2023 извршено е заварување на скршен ПГС Ф300 на канал Л28 од ХС „Турија“.

Вработените во Подружница ,,Радовишко Поле’’- Радовиш во периодот од 12.06.2023 година до 16.06.2023 година започнаа со полнење на линиите на деталната каналска мрежа за наводнување, извршија прочистување на отворениот канал за наводнување и прочистување на решетки.

Picture1Picture2

Повеќе...

-Рачно чистење на главниот канал ,,Здуње-Пирок ‘’ од нафрлениот комунален отпад и смет од страна на граѓаните, и тоа во најкритичните точки каде што лесно може да се предизвика поплавување во градското подрачје.
-Пуштање на вода во ХМС ,,Бањичко поле’’ и истовремено остварување на средба со земјоделците од тој регион, при што се разговараше за тековните агротехнички мерки на поле и дали се задоволни со потребната количина на вода за наводнување.
-Секојдневно рачно чистење на Добридолската и Галатската таложница, бидејќи секој ден се собираа огромна количина на ѓубре и смет, предизвикан од страна на граѓаните кои несовесно го фрлаат директно во каналот.

Подружница ,,Свети Николе’’ – Свети Николе во период од 12 -16.06.2023 година продолжи со одржување и дочистување на каналската мрежа како и санација на дефекти кои се јавуваат по каналската мрежа.
Оваа работна недела се изврши замена на хидрански глави во КО Ерџелија на РЦ 4, поради скршен PGS на РЦ 4 се затвори вентилот до санирање на истиот, се изврши ископ на цевки со машина багер и нивно затрупување на РЦ 1,2 КО Црнилиште. Се изврши обработка на цевки за КО Мустафино и за КО Црнилиште, како и репарирање на шибер вентил.
По извршено примо-предавање, на ден 14.06.2023 година е пуштен во употреба новоизградениот ХМС Пишица во присуство на изведувачот, надзорот и вработени на АД Водостопанство Скопје, Подружница ,,Свети Николе’’ - Свети Николе.
Поради честите врнежи од дожд, се врши дистибуција на вода за наводнување во помал обем се до крајните катастарски општини на делување односно ЗГ 31 КО Каратманово.
Во прилог фотографии од работа на терен:

Вработените во Подружница Битолско Поле – Битола во периодот од 12.06 до 16.06.2023 година извршија чистење на одводeн канал од РЕК-Битола кој се влива во X-канал. Извршија чистење на бетонираниот дел на X-канал околу Општина Новаци, како и одводен канал-с.Кравари. За тој период се исчисти и доведе во функција одводна каналска мрежа во должина од 1450 метри.
Во прилог се фотографии од работата на терен.

Фотографии за време на чистењето на одводен канал од РЕК-Битола со влив во X-канал

Picture1 

Повеќе...

Во периодот од 12-16.06.2023 година направен е ископ на 2-ра грана индустриски каде е извршено демонтирање и монтирање на F ком DN 124 на 2-ра грана.
По извршената интервенција истата е пуштена во функција.

На ден 12.06.2023 година во просториите на подружница Прилепско Поле се одржа работен состанок со претставници од американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка каде се дискутираше за проблеми кои ќе настанат при изведувањето на автопатот Прилеп-Битола, кој врши пресекување на цевководите од хидросистемот Прилепско Поле.
Во период до 14.06.2023 год се работеше на санација на дефекти како и монтажа на вентили ,во прилог фотографии.

Поправка на шибер на канал 33/4 како и на канал 30 под пруга

sostanokНа покана на неколку компании во Анкара, Истанбул и Едрене, на тема: -Инвестиции на Турција во „Водостопанство“, Главниот извршен директор Локман Љимани беше во неколку дневна посета на Турција.
Директорот имаше чест да се сретне со Mehmet Halil Köprülü, сопственик на компанијата Voltaenerji во Анкара.
Волта Енерџи е гигант во домашни и странски инвестиции, компанија која е фокусирана на многу области во системите за соларна енергија, а тоа се: проектни и инженерски услуги, консултантски услуги, апликации за покриви, земјоделско наводнување, инсталација и одржување и слично.
На средбата се разговараше за повеќе теми меѓу кои ефикасно користење на водата, планирање и управување со наводнување, подобрување и модернизација на системите за наводнување со цел еколошка одржливост на проектите во наводнувањето, а најважно од се’ се разменија информации и искуства и се поставија темели за понатамошна соработка.

 

Повеќе...

Директор МакаријаПо настанувањето на големиот дефект на сифон Макарија, дел од ХМС Тиквеш, во кое најзасегнати се замјоделците од Општина Росоман и Градско, со помош на Владата на РСМ и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, обезбедивме 82 милиони денари за санација на сифон Макарија.
Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје ги донесе измените на програмата на АД Водостопанство заради обезбедување на средствата и ги започна административните процедури за постапката за јавна набавка за реализација на решението во најкраток можен рок.
Санацијата ќе се изведе во брз рок и има карактеристика на решение од траен карактер, при што се олеснува понатамошното реконструирање на целосниот цевковод Макарија и се заштедуваат средства за идните зафати на другите делови од системот за наводнување.
Решението е донесено по направени проценки од страна на стручни лица од Управата за водостопанство, АД Водостопанство на Република Северна Македонија и професори од Градежниот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје.
Со ова решение од траен карактер ќе се обезбедат дополнителни количини вода над бараниот минимум од 1.700 литри/секунда.
Како акционерско друштво остануваме посветени на потребите на земјоделците и на сите ќе им овозможиме успешна сезона за наводнување 2023 година.

Подружница „Тиквеш“ врши дистрибуција и испорака на вода за наводнување и останати потреби низ отворената каналска мрежа и деталната подземна цевна мрежа од ХМС „Тиквеш“. Се врши дистрибуција на вода за наводнување на раноградинарски култури и овошни насади во помал обем поради честите врнежи од дожд. Во тек е подготовка на пумпните станици за испорака на вода и во високите зони, а ПС Пепелиште е пуштена во работа.

Паралелно со наводнувањето се вршат неопходните активности за дочистување на секундарната каналска мрежа, како и одржување и тековна поправка на дефектите кои се јавуваат на секундарната подземна мрежа. Изведена е дренажа на дел од Заедничкиот магистрален канал.

Чистење на К-2 од ХС Бошава 

12

Повеќе...

Рачно чистење на дел од каналот на т.н Ајдучка бразда во н.Млаки, општина Гостивар

Рачно чистење на Средниот канал ,,Плинара-Врапчиште’’, општина Гостивар

Машинско чистење на главна бразда во село Теново, општина Брвеница

Подружница ,,Свети Николе’’ – Свети Николе во периодот од 05 -09.06.2023 година изврши испорака на вода до крајните општини на делување односно со полнење на линиите на ZG 31 КО Каратманово и нивно регулирање. Се изврши и чистење на хидранти RC 43, 44, 42, 40 во атарот на селата Каратманово, Дорфулија, Аџиматово.
Тековните работи продолжија да се извршуваат односно поради санација на дефекти се продолжи со бетонирање на цевки Ф 350 каде ископот се изврши со машина багер во атарот на село Црнилиште, бетонирање на цевки Ф 150 и Ф 200 во атарот на село Мустафино и Криви Дол. Во КО Свети Николе се изврши ископ на главен цевковод ЗГ 25. Се изврши замена на цевки Ф250C во КО Свети Николе. Беа извршени и останати тековни работи како чистење на хидранти, нивна монтажа, демонтажа на PGS 200 C во атарот на село Мустафино и слично. На RC1 KO Ерџелија се изврши демонтажа и монтажа на PGS 200C каде со машина багер беше извршен ископот. Се изврши и репарирање на шибер вентил во атарот на село Врсаково.
Во прилог фотографии од работа на терен:

Подружница Црн Дрим-Охрид, во овој период врши испорачување и дистрибуција на вода до земјоделските површини, чистење на повторно затревените бразди, санирање дефекти кои тековно се јавуваат, како санирање на дефект на цевководот во с.Србјани-Кичево.
Општина Кичево
С.Србјани
Санирање на дефект- изместен а не оштетен прстенот (спојката) на азбестно-цементна цевка Ф500, на цевководот во с.Србјани, м.в. подлески, линија за градски реон , која оди паралелно со пластичната цевка Ф160. 

Повеќе...

Вработените во Подружница Битолско Поле – Битола во периодот од 05.06 до 09.06.2023 година извршија чистење на одводeн канал од РЕК-Битола кој се влива во X-канал, како и чистење на порој-Течни Води-с.Дихово. Во истиот период се изврши интервенција и на Логовардски канал-с.Егри, како и на одводен канал-с.Кравари. За тој период се исчисти и доведе во функција одводна каналска мрежа во должина од 1300 метри.
Во прилог се фотографии од работата на терен.

Фотографии за време на чистењето на одводен канал од РЕК-Битола со влив во X-канал 

Picture1Picture2

Повеќе...

Во месец Maj е работено според годишниот план на Подружницата Скопско Поле – Скопје за одржување на каналската мрежа, исто така е исчистена и каналска мрежа која не е предвидена со годишната програма се со цел нормално функционирање на каналската мрежа за одводнување на територија на Подружница Скопско Поле- Скопје, машински се исчистени 2150 метри и тоа :

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

- Канали низ индустриска зона Ограѓа во должина од 1200 метри.

Во период од 16.05.2023 година до 25.05.2023 година за седум работни дена е исчистена каналска мрежа на територија на Општина Илининден во должина од 1200 метри. Каналската мрежа беше обрастена со вегетација, а се чистеше со багер Liebherr. Со ова чистење ќе се обезбеди нормален проток на вода каналската мрежа за одводнување. 

Picture1Picture2

Повеќе...

АД „Водостопанство на РСМ“-Скопје, Подружница Брегалница - Кочани во почетокот на месец јуни продолжи со извршување на следниве активности:

-Поправка на затварач и на капакот од шахта на RV—1 во Истибања.
-Затварање на прибачевски јаз, поради доток на големи количини на вода, со цел заштита од прелевање на брана Калиманци.
-Чистење на багреми во КО.Мојанци река Масалница.

Согласно годишната програма на Подружница Тетово-Тетово за припрема на Хидромелиоративните системите за наводнување за 2023 год. (во период од 02.05 – 31.05.2023 година ) исчистени се машински и рачно 11.840 метри земјена мрежа и тоа:

- Машинско чистење на примарни земјени и бетонски каналиВо период од 02.05 – 31.05.2023 година, машински се чистеше земјен и бетонски канал обраснат со вегетација, дрва и наносен материјал во следниве места:

-На ден 02.05 Машинско чистење на земјена бразда во долж од 1.400метри на м.в. Чаушица – Дере бој

На ден 04.05 и 06.05 за три работни дена (3) Машинско чистење на земјена бразда во долж. од 2.120 метри на м.в. кликово (над канал)

Повеќе...

-Рачно чистење на дел од Бајничкиот систем т.н мермери

-Машинско чистење на дел од магистрален канал Здуње – Пирок во атар на градско подраче во Гостивар
-Рачно чистење на бајничкиот систем т.н краст
-Рачно чистење на таложниците т.н Галатска и Добридолска таложници

 

Подружница ,,Свети Николе’’ во период од 29.05.2023 година до 01.06.2023 година продолжи со теренски активности односно со детектирање на дефеците кои тековно се јавуваат со самото пуштање на водата за наводнување. Извршено е санирање на дефектите демонтажа и монтажа и обработка на цефки Ф 150 и цефки Ф 500 во атарот на село Врсаково, се продолжи со санација на дефекти во атарот на село Мустафино место викано Ружин Дол, каде со машина багер се изврши ископ на цевка и нивна замена. На место викано Крушки во атарот на село Мустафино извршено е ископ на три цевки Ф 300.
Вработените извршија проверка на линии, контрола на терен и регулирање на водата за наводнување. Водата за наводнување се дистрибуира до ЗГ 30 односно до село Милино за наводнување на останати култури.
Во прилог фотографии од работа на терен.

Подружница ,,Радовишко Поле’’- Радовиш започна со полнење на линиите. Во периодот од 29.05.2023 година до 01.06.2023 година наполнети се следните линии од системот за наводнување: РВ1, ДВ7, ДВ8, ДВ5, ДВ4.

-Дефект на главен канал во с.Браилово пукната цевка Ф 315, истата е санирана и каналот е пуштен во употреба

-На крак од канал 31 пукната цевка сменет UK-S Ф 160

-На крак од канал 30 пукната азбесна цевка ставена е репарациона спојка Ф 150

-Санација и сипање на главен канал 28

Иако временските услови не дозволуваат непречено да се извршуваат одредени активности на терен, сепак во наведениот период, вработените во Подружница Берово-Берово извршија рачно отткривање на дел од секундарната мрежа од десен магистрален вод на ХМС Малешевско поле, во месноитса викана Стадионе, каде е извршена санација на хидрантска глава.

Вработените во Подружница Битолско Поле – Битола во периодот од 22.05 до 26.05.2023 година вршеа чистење на одводни канали од РЕК-Битола кои се вливаат во X-канал, како и чистење на одводен канал од деталната каналска мрежа во близина на с.Чарлија. За тој период се исчисти и доведе во функција одводна каналска мрежа во должина од 1250 метри.

Во прилог се фотографии од работата на терен.

Фотографии за време на чистењето на одводните канали од РЕК-Битола со влив во X-канал

Picture12

Повеќе...

Во периодот од 22.05.2023 до 27.05.2023 година Подружница ,,Свети Николе’’ продолжи со тековно одржување на системот за наводнување. Сеидбата на оризова култура во КО Крупиште, КО Жиганци, КО Пишица и КО Уларци е успешно завршена.
Покрај редовните теренски активности истовремено во Подружница Свети Николе се работи на санација на дефекти, извршено е местење на муф Ф 700 со машина багер со атарот на село Мустафино, замена на хидрантска глава и чистење на хидранти. Извршено е затварање на цевки Ф 300 со машина багер како и ископување на цевки и фазонски делови Ф 350. Извршено е бележување на хидранти и скршени цевки во атарот на село Ерџелија, на RC 9 и RC 8. Рачно чистење од висока вегетација на испуст на филтерна станица КО Свети Николе. Шалување на доводна цевка Ф 700 во атарот на село Мустафино. Во атарот на село Црнилиште започна со бетонирање на бајпас на отворен канал.
И во текот на оваа недела продолжи чистењето на отворен канал на ZG 25 Сифон КО Свети Николе. Вработените извршија контрола на терен и регулирање на водата за наводнување на KO Врсаково – Сарчиево. Како и изработка на опомени кон должни лица корисници на водата за наводнување.
Во прилог фотографии од работа на терен.

Во периодот од 22.05.2023 година до 29.05.2023 година вработените во „АД Водостопанство на РСМ“ - Подружница Берово вршеа чистење од вегетација околу круната на браната заради вршење на мерење – оскутација .

Во рамки на делокругот на работа на Подружница ,,Радовишко Поле’’- Радовиш се’ уште не е започнато со пуштање на вода во системот за наводнување. Во периодот од 22.05.2023 година до 26.05.2023 година вработените продолжија да вршат контрола на терен без вода во системот (на суво), како и раскопување на хидранти и затварачи. Се работеше на расчистување од обрасната вегетација и поправање на хидрантите.

Подружница „Тиквеш“ врши дистрибуција испорака на вода за наводнување и останати потреби низ отворената каналска мрежа и деталната подземна цевна мрежа од ХМС „Тиквеш“. Во тек е подготовка на пумпните станици за испорака на вода и во високите зони, а ПС Бистренци е пуштена во работа заради потребите од вода за садење и наводнување на раноградинарски култури и овошни насади.

Паралелно со наводнувањето се вршат неопходните активности за дочистување на секундарната каналска мрежа, како и одржување и тековна поправка на дефектите кои се јавуваат на секундарната подземна мрежа.

До месец март од страна на вработените во Подружница Црн Дрим-Охрид, се работеше на чистење и одржување на каналската мрежа за одводнување. Во овој период се изведуваат активности на каналската мрежа за наводнување.
Наводнување
Подружница Црн Дрим Охрид, ја пушти водата во приоритетните канали за наводнување, а воедно и привршува со рачното чистење и отстранување на дефекти кои тековно се јавуваат со самото пуштање на водата.
Општина Охрид, с.Косел
Чистење од нанос и разно ѓубриште, на дел од речното корито на Коселска река, кај куќите во селото, и негово отстранување. 

Picture1Picture2

Повеќе...

Во изминатиот период направен е ископ на Прва грана – канал 20 каде е извршено демонтирање и монтирање на азбестна цевка DN 200 и каналот е пуштен во функција.

АД Водостопанство Подружница-Брегалница - Кочани во периодот од 22.05 до 26.05 продолжи со извршување на следниве активности:
Чистење на дрва од премин и поправка на истиот премин преку река Брегалница во КО.Мојанци со машина SUNWARD и чистење на вади во КО.Чифлик со машина YANMARR.

-Копање на земјени вади во КО.Виница мв.Штипски пат

-Крпење на рака насип од вада однесен од многу вода во река Оризарска

-Чистење и копање на земјени вади во КО.Виница, мв.Стара река

 

 

 

Увид на брана со утврдување на количината на прелив на вода 

 1Picture2Picture3

 Во тек е секојдневно склучување на договори за наводнување како и активности за зголемување на наплатата при што се изготвени и испратени 250 опомени кон должните лица 

Повеќе...

1Почитувани,

Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, ја информира јавноста дека денес, 27 мај 2023 година, е детектирано оштетување на сифонот Макарија на хидромелиоративниот систем Тиквеш, поради кое привремено е прекинат дотокот на вода која се користи исклучиво за наводнување на земјоделските површини.

Извршен е увид и во моментов интензивно се работи на изнаоѓање технички решенија за ургентна интервенција и санација во најбрз можен рок, а се со цел враќање на системот во првобитна состојба.

Дополнителни информации, граѓаните од регионот можат да добијат во подружницата АД Водостопанство - Тиквеш.

За сите понатамошни активности пак, поврзани со санацијата, јавноста ќе биде навремено информирана.

Во периодот од 15.05 до 19.05.2023 година вработените во Подружница Битолско Поле – Битола врше чистење на одводни канали од РЕК-Битола кои што се вливаат во X-канал, како и чистење на одводен канал од деталната каналска мрежа во близина на с.Чарлија. За тој период се исчисти и доведе во функција одводна каналска мрежа во должина од 460 метри.

Во прилог се фотографии од работата на терен.

Фотографии за време на чистењето на одводните канали од РЕК-Битола со влив во X-канал

Повеќе...

Подружница ,,Свети Николе’’ – Свети Николе во период од 15.05.2023 до 20.05.2023 година продолжи со тековни активности. Полињата засеани со оризова култура се целосно наполнети со вода. Истовремено во Подружница Свети Николе рачно се чисти каналската мрежа за наводнување, на отворен канал на повеќе локации во КО Црнилиште. Во атарот на село Три Чешми рачно е исчистен доводниот канал за компензационен базен. Извршено е и машинско чистење со багер Lipher 916 на земјен канал во долно Крупишко поле во должина од околу 900 метри.
На 17.05.2023 година Подружница Свети Николе продолжи со одржување на каналската мрежа за наводнување односно рачно чистење на отворен канал од место викано Медово во должина од 1960 метри до ZG 23 КО Ерџелија, и санација на дефекти, во КО Врсаково кај место Црвеница на ZG 18 RC10 - RC11 извршено е припрема за бетонирање односно шалување и бетонирање на цевки. Извршено е и замена на цевки кај место викано Дудин Дол, ACC Ф300C 5 метри, GS 300 C, бетонирање на ZG 25 во КО Свети Николе. Репарирање на хидрант на RC 11. Извршено е демонтажа и монтажа на цевки ACC Ф 250 C на RC 11 кај место викано Југово. Покрај рачното чистење на каналот извршено е и сечење на поголемите гранки од магистралниот канал кои го попречуваат дотокот на вода. Како и затварање на испуст во атарот на село Врсаково и пуштање на водата за наводнување по главниот канал RC 19 до сифон КО Свети Николе.
Извршено е испирање на каналот со вода до филтерната станица КО Свети Николе односно оспособување на каналот за наводнителната сезона.
Во прилог фотографии од работа на терен.

Подружница „Тиквеш“ врши дистрибуција, односно испорака на вода за наводнување и останати потреби низ отворената каналска мрежа и деталната подземна цевна мрежа од ХМС „Тиквеш“. Најмогу се користи вода за садење и наводнување на раноградинарски култури, но во помал обем,заради поволната хидролошка состојба и честите врнежи кои го зафатија регионот.

Паралелно со наводнувањето се вршат неопходните активности за одржување и поправка на дефектите кои се јавуваат на секундарната подземна мрежа.

Дистрибуција на вода во ХМС Тиквеш

Повеќе...

-Машинско чистење на дел од земјен канал во т.н Викано место кај градските гробишта; Исчистен дел од терцијален земјен канал во атар на Гостивар 1. Исчистен дел и од земјен канал т.н Хајдучка бразда

-Рачно чистење на дел од т.н Бајнички систем кај мермери и краста

Вработените во Подружница ,,Радовишко Поле’’- Радовиш во периодот од 15.05.2023 година до 19.05.2023 година извршија контрола на терен без вода во системот (на суво) и раскопување на хидранти и затварачи, како и расчистување од обрасната вегетација.

АД „Водостопанство на РСМ“-Скопје, Подружница Брегалница - Кочани во периодот од 16-22.05.2023 година продолжи со извршување на следниве активности:

Фаќање на бент на река Злетовица во КО.Уларци 

12

Повеќе...

На ден 17.01.2023 извршено е фланширање на хидрант на ХС„Иловица“.
На ден 20.02.2023 извршено е сечењ, лепење и монтирање на репарациона спојка Ф500 на ГК од ХС „Маркова река“.
На ден 21.02.2023 извршено е демонтажа на механизам на таблест затварач и утврдување истрошеност на запченици на ГК на ХС “Турија“.

Повеќе...

Во перодот од 15.05.2023 година до 22.05.2023 година, вработените во АД „Водостопанство на РСМ“ – Скопје, Подружница Берово-Берово покрај редовните теренски активности извршија и санација на дефект на ХМС на десен магистрален вод на цевка Ф 150 класа Ц.

123

Подружница Црн Дрим - Охрид започна со пуштање на водата во каналите за наводнување во с.Косел, на трите зафати на река Коселска и тоа кревање на портата на главниот бетонски зафат за према Долни Косел и со примитивно зафаќање на двата зафати за Рвеник, а со тоа и санирање и детектирање на дефектите кои се јавуваат тековно (пробивање и рушење на каналите од самата вода). Исто така се продолжи со рачно дочистување на браздите во с.Мешеишта
Општина Охрид
Пуштањена водата кај браната на главниот бетонски зафат на Река Коселска, за Долни Косел.

1Picture2

Повеќе...

Подружница „Тиквеш“ – Кавадарци на 05.04.2023 година започна со испорака на вода за наводнување и останати потреби преку отворената каналска мрежа и деталната подземна цевна мрежа од ХМС „Тиквеш“. Во ХС „Бошава“ се дистрибуира вода во Главниот доводен канал „Лукар-Страгово“. Се’ уште се работи на чистење на каналот К-2. Исто така и ХС „Демир Капија“ и ХС „Подлес“ се ставени во функција.

Наводнувањето од пумпните станици не е започнато. Се работи на сервисирање на пумпите на ПС „Марена“.
Тековно се работи на чистење и подготовка на ХС „Пепелиште“ и ХС „Бистренци“, како и на отстранување на дефектите на секундарната мрежа од затворени цевоводи.

Дистрибуција на вода во ХМС Тиквеш

12

Повеќе...

АД „Водостопанство на РСМ“ – Скопје, Подружница ,,Свети Николе’’ – Свети Николе во претходниот период во текот на месец април и почетокот на мај продолжи со редовно одржување и подготвување на системот за наводнување за претстојната 2023 наводнителна сезона. Во изминатиот период се работеше на санација на дефекти како и на машинско и рачно чистење од нанос и вегетација на земјените канали за наводнување.
Машински се исчистени со багер Yanmar земјените вади на полињата со оризова култура. Во КО Пишица во период од 12.04.2023 - 19.04.2023 година. Во КО Жиганци во период од 20.04.2023, 24.04.2023 - 28.04.2023 година. Во КО Крупиште и КО Уларци во период од 02.05.2023 - 05.05.2023 во должина од по 1600 метри на ден. Целосно се исчистени каналите и оваа година има околу 600 хектари посеано со ориз.

Повеќе...

Во периодот од 08.05-15.05.2023 година вработените во Подружница Берово-Берово вршеа техничко административна работа во канцелариите и се постапуваше по барањата доставени од Дирекција на АД Водостопанство. Се издаваа испратници за песок при регулација на речно корито на река Брегалница во Општина Делчево, а вработените во подружницата исто така се вклучија и во акцијата организирана од Пакомак и од Општина Берово за чистење на градот со што вработените од Подружница Берово го исчистија стопанскиот двор пред канцелариските простории. Исто така вработените од Подружница Берово во соработка со ЈПКР Услуга Берово со нивна машина Скип извекуваа паднато дрво во ратевска река кај Владимирскиот мост на регионалниот пат Берово – Радовиш.

-Оспособување на зафатот од т.н Бајнички систем и пуштање на вода за наводнување
-Рачно чистење на дел од Бајничкиот систем и поставување на цевка во градско подраче на општина Гостивар
-Рачно чистење на дел од Бајничкиот систем во атар на с.Горна Бајница
-Рачно чистење на бајнички систем,викано место Краста.
-Машинско чистење на дел од системот Здуње – Пирок во градско пдраче на општина Гостивар

Вработените во Подружницата Битолско Поле – Битола во деновите 04.05 и 05.05.2023 година вршеа чистење на Логовардски одводен канал во близина на с.Егри и се вршеше прокопување на нов влив на Логовардски одводен канал на канал од Технички гасови, кој до сега се вливаше челно и правеше застој на течението на Логовардски канал. За тој период се исчисти и доведе во функција одводна каналска мрежа во должина од 150 метри.
Во периодот од 08.05 до 12.05.2023 година работниците продолжија со чистење на Логовардски одводен канал во близина на с.Егри и одводен канал во РЕК-Битола. За тој период се исчисти и доведе во функција одводна каналска мрежа во должина од 1100 метри.

Во прилог се фотографии од работата на терен.

Фотографии за време на чистењето на Логовардски одводен канал во близина на с.Егри и прокопување на нов влив на Логовардски одводен канал на канал од Технички гасови на 04 и 05.05.2023

Повеќе...

Во месец Април е работено според годишниот план на Подружницата Скопско Поле – Скопје за одржување на каналската мрежа, а исто така е исчистена и каналска мрежа која не е предвидена со годишната програма се со цел нормално функционирање на каналската мрежа за одводнување на територија на Подружница Скопско Поле- Скопје. Машински се исчистени 2250 метри и тоа :

 ОПШТИНА ИЛИНДЕН

- Ободен канал во должина од 2250 метри.

Во период од 06.04.2023 година до 27.04.2023 година за дванаесет работни дена е исчистена каналска мрежа на територија на Општина Илинден во должина од 2250 метри. Каналот беше обрастен со вегетација, а се чистеше со багер гасеничар. Со ова чистење ќе се обезбеди нормален проток на вода ободниот канал.

Picture1Picture2

Пумпната станица Таор и во овој период од годината работеше според потребите и нивото на подземните води во каналската мрежа со што е спречено поплавување на земјоделските и станбени објекти на целата територија на делување на ХМС за одводнување.

За активностите за чистење на каналската мрежа по потреба беа вклучени    багер и камион.

 

Во Подружница Брегалница-Кочани во период од 01.04.2023 до 30.04.2023 година интезивно се работеше чистење на земјени канали со машина SUNWARD I LIEBHERR обраснати со вегетација , дрва од наносен материјал.За тој период се исчисти и доведе во функција одводна каналска мрежа .
Чистење на земјени вади во :
КО.Оризари
KO.Грдовци
Во прилог фотографии:

Полнење на гумената вреќа во КО.Грдовци и пуштање на вода 

1

Повеќе...

 -Рачно чистење на дел од т.н Бајнички систем покрај магистрален пат Гостивар – Кичево
-Рачно чистење на Бајнички Систет во атар на с.Вруток
-Рачно чистење на земјените бразди на Бајничкиот систем во атар на Горна Бајница.
-Пуштење на вода за наводнување во т.н Бајнички систем.

Подружница Црн Дрим Охрид, продолжи со рачно чистење и одржување на каналската мрежа за наводнување како и отстранување на дефекти, во општините Охрид, Дебарца и во Кичевскиот реон.
Општина Дебарца
С.Мешеишта
Рачно чистење на каналската мрежа на повеќе локации,во атарот на село Мешеишта 

Picture123

Повеќе...

Во рамки на работата на Подружница Битолско Поле – Битола во периодот од 03.04 до 07.04.2023 година се изврши чистење на Логовардски одводен канал во близина на с.Егри и се вршеше прокопување на нов влив на Логовардски одводен канал на канал од Технички гасови,кој досега се вливаше челно и вршеше застој на течението на Логовардски канал. За тој период се исчисти и доведе во функција одводна каналска мрежа во должина од 830 метри.

Во прилог се фотографии од работата на терен.

Фотографии за време на чистењето на Логовардски одводен канал во близина на с.Егри и прокопување на нов влив на Логовардски одводен канал на канал од Технички гасови

Рачно чистење на дела ос т.н Бајнички систем во атар на с.Медита 

Рачно чистење на т.н Бајнички систем во атар на с.Горна Бајница

Рачно чистење на таложниците т.н Галатска и Добридолска

Машинско чистење на земјен канал во т.н Гостивар 1 во градско подраче

Подружница Црн Дрим Охрид, интензивно работи на чистење и подготовка на каналската мрежа за наводнување за претстојната сезона, во општините Охрид, Дебарца и во Кичевскиот реон.
Општина Охрид, с.Косел
Во атарот на село Косел рачно се исчисти од нанос, муљ, лисја, гранки и разен вид на ѓубре, бетонскиот канал во м.в.Рвеник
Рачно чистење на отворен бетонски канал во м.в. Рвеник 

Picture1Picture2Picture3

Повеќе...

Преставници од АД Водостопанство на РСМ,во организација на ЗМКГБ Скопје(Здружение на МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ ЗА ГОЛЕМИ БРАНИ) сме на студиско патување во Грција на посета на брани .
Првиот ден ги посетивме браните во близина на Атина.
1.Брана МАРАТОН(MARATHON DAM) се наоѓа на полуостровот Атика во јужна Грција.Изградена во периодот од 1926 до 1931 година,со примарна цел - обезбедување вода за водоснабдување за градот Атина се до 1959 година.
Се работи за брана висока 54м,акумулирање на 41милион м3 вода.
2.БРАНА МОРНОС(MORNOS DAM)
Со акумулиран простор од 780 милиони м3 вода и висина од 126 м, браната Морнос преставува една од најголемите насипни брани во Европа.Намената и е за водоснабдување.
Вториот ден ги посетивме браните.
3.Брана Кастраки(KASTRAKI DAM)
Насипна брана со централно јадро,висока 96 м и акумулациски простор од 165 милиони м3 вода.
Намената и е за произвотство на електрична енергија( инсталиран капацитет од 320 MW), водоснабдување и наводнување.
4.БРАНА КРЕМАСТА(KREMASTA DAM)
Насипна со централно јадро,висока 165 м, со акумулиран простор од 4750 милиони м3 вода наменета за производство на електрична енергија( инсталиран капацитет од 437.2 MW).

Третиот ден ги посетивме браните:
5.БРАНА МЕЗАХОРА(MESSOCHORA DAM)
Браната Мезахора е каменонасипна брана со бетонски екран на реката Ахелос,во Трикала.
Браната е висока 150 м, акумулацијата зафаќа 358 милиони м3 вода,
Браната е завршена во 2009 година за произвотство на електрична енергија(инсталиран капацитет од 161,6 MW )
6.БРАНА ИЛАРИОНAС( ILARIONAS DAM)
Насипна брана со бетонски екран,висока 130 м,зафатнина на акумулацијата е 520 милиони м3 вода,
Намената и е за производство на електрична енергија(инсталоран капацитет од 157,2 MW), наводнување и водоснабдување.

Согласно годишната програма на Подружница Тетово-Тетово за припрема на Хидромелиоративните системите за наводнување за 2023 год. исчистени се машински и рачно 4.460м. земјена мрежа и тоа:

- Чистење на примарен бетонски канал во атарот на с. Фалише
На ден 29.03.2023 година, рачно се чистеше бетонски канал обраснат со вегетација, дрва и наносен материјал. 

12

Повеќе...

-Машинско чистење на отворен систем за наводнување,поставување на бетонска цевка,отварање на земјена бразда во т.н Грм – Врапчишки атар и Сејмајица – Тумчевишки атар

-Рачно чистење на дел од Бајничкиот систем во атар на с.Равен

Во периодот од 03-07.04.2023 година се продолжи со чистење (машински и рачно), на каналската мрежа за наводнување во општините Охрид, Дебарца и во Кичевскиот реон.
Општина Охрид, с.Косел
Во атарот на село Косел се вршеше рачно чистење на отворени канали за наводнување од нискостеблеста дрвенеста вегетација и наталожен материјал од земја,лисја и друг вид на ѓубре во м.в.Долни Косел и ’Рвеник, а во м.в. Капина машински се отвори затрупаниот канал и се отстранија огромните корења, кои го попречуваа нормалниот проток на вода.
Рачно чистење на отворен земјен канал во м.в. Долни Косел 

Picture1Picture2Picture3

Повеќе...

Во Подружница Брегалница-Кочани во периодот од 20.03.2023  до 28.03.2023 се изврши кастрење на нискостеблеста вегетација.

Рачно и машински се чистеше главниот јаз во КО Теранци и во месноста викана терански орман.

Во прилог се фотографии од работата на терен

Вработените во Подружница Битолско Поле – Битола во периодот од 20.03 до 24.03.2023  година  вршеа чистење  на  Логовардски одводен канал во близина на с.Егри и за тој период се исчисти и доведе во функција одводна каналска мрежа во должина од 900 метри.

Во прилог се фотографии од работата на терен.

Фотографии за време  на чистењето на  Логовардски одводен канал во близина на с.Егри

Подружница ,,Радовишко Поле’’- Радовиш започна со чистење на отворените канали на 27.02.2023 година. Се врши рачно чистење на отворените канали една група на лев главен канал другата група на десен главен канал. Од вкупно 29 километри за чистење до сега исчистено е 9 километри.